Tillväxtverket uppdras att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå- avseende vad som bör ingå i regionalt kompetensförsörjningsarbete i alla län.

– Kompetensförsörjning är en av regeringens prioriteringar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken. Uppdraget till Tillväxtverket ska hjälpa till att stärka den nationella politikens genomslag på kompetensförsörjningsområdet så att utbud och efterfrågan på arbetskraft regionalt bättre kan balanseras. Detta är viktigt för en fungerande välfärd och hållbar tillväxt lokalt, regionalt och nationellt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Inriktningen för regionalt utvecklingsansvarigas arbete inom kompetensförsörjningsområdet har hittills varit att det ska utgå ifrån regionala utmaningar och prioriteringar. Regeringen ser dock ett behov av att identifiera vad som bör ingå i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbete som ska vara gemensamt för alla län, så att länens verksamhet och resultat bättre ska kunna jämföras.

Tillväxtverket ska i sitt uppdrag utgå ifrån och beskriva nuvarande ansvar, uppdrag och verksamhet hos berörda aktörer inom kompetensförsörjningsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. I utformningen av förslaget på riktlinjer ska Tillväxtverket beakta hur den regionala nivåns samverkan med och mellan kommuner, med näringsliv samt med nationella myndigheter kring kompetensförsörjningsfrågor bör utvecklas.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas mottagning av nyanlända kommer att vara en av flera viktiga utgångspunkter för Tillväxtverkets uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng