Rapport: Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering som kompetensmäklarna genomfört bland företag.

Inledningsvis beskrivs de aktuella branscherna statistiskt utifrån bland annat sysselsättning, geografiska skillnader och en beskrivning av de som arbetar inom branscherna. Därefter presenteras vad kompetensmäklarnas kartläggning har visat och vad andra källor har att säga om kompetensbehoven inom besöksnäring och industriteknik. Analysen ska fungera som ett underlag för kompetensmäklarnas fortsatta arbete och identifiera behov av kommande kompetensinsatser.

Många olika metoder och grader av struktur har använts av kompetensmäklarna hos projektets olika partners. Sammanställningen är indelad i fem delar;

  1. Antal företagsbesök, branscher och urval
  2. Arbetssätt, resultat och lärdomar
  3. Inhämtning och användning av kunskap
  4. Tips på aktörer, arenor & andra informationskällor
  5. Företagens kompetensbehov utifrån SeQF referensram för kvalifikationer

Rapporten innehåller också resonemang kring strategier, utmaningar och framtidsperspektiv inom kompetensförsörjningsområdet.

KOBRA har gett kommunerna möjligheten att testa funktionen kompetensmäklare och att få en modell för hur samverkan kring kompetensförsörjning mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare kan utvecklas. Projekt KOBRA har bland annat bidragit till att sätta kompetensfrågan i centrum hos kommunerna, förstärka kompetensförsörjningsfrågan i befintliga strukturer samt ökat samverkansytorna mellan t.ex. utbildningsaktörer och företagsnätverk/branschföreträdare.

Rapporten riktar sig i första hand till kompetensmäklarna och andra aktörer inom kompetensförsörjningsområdet och den är tänkt att fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet efter KOBRA.

Läs mer och ladda ner den fullständiga rapporten via länken nedan.

Analysgruppens rapport KOBRA Sverige