Tillväxtverket uppdras att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå- avseende vad som bör ingå i regionalt kompetensförsörjningsarbete i alla län.

– Kompetensförsörjning är en av regeringens prioriteringar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken. Uppdraget till Tillväxtverket ska hjälpa till att stärka den nationella politikens genomslag på kompetensförsörjningsområdet så att utbud och efterfrågan på arbetskraft regionalt bättre kan balanseras. Detta är viktigt för en fungerande välfärd och hållbar tillväxt lokalt, regionalt och nationellt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Inriktningen för regionalt utvecklingsansvarigas arbete inom kompetensförsörjningsområdet har hittills varit att det ska utgå ifrån regionala utmaningar och prioriteringar. Regeringen ser dock ett behov av att identifiera vad som bör ingå i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbete som ska vara gemensamt för alla län, så att länens verksamhet och resultat bättre ska kunna jämföras.

Tillväxtverket ska i sitt uppdrag utgå ifrån och beskriva nuvarande ansvar, uppdrag och verksamhet hos berörda aktörer inom kompetensförsörjningsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. I utformningen av förslaget på riktlinjer ska Tillväxtverket beakta hur den regionala nivåns samverkan med och mellan kommuner, med näringsliv samt med nationella myndigheter kring kompetensförsörjningsfrågor bör utvecklas.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas mottagning av nyanlända kommer att vara en av flera viktiga utgångspunkter för Tillväxtverkets uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke kompetencer efterspørges af virksomhederne?

I forbindelse med afdækningen af virksomhedernes behov for kompetencer er der iværksat en række interviews i Sverige, Norge og Danmark med udgangspunktpunkt i en interviewguide tilpasset lokale forhold.

I forbindelse med afholdelsen af interviewrunderne afholdes der i alle lande formøder med de konsulenter/kompetencemæglere, der skal gennemføre interviewene.

Praksis har vist at der er stor erfaring og viden blandt de konsulenter/kompetencemæglere, der gennemfører interviewene. For at optimere videndeling og erfaringsudveksling på tværregionalt niveau inviteres virksomhedskonsulenter/kompetencemæglere til de formøder, der  afholdelse før interviewrunderne finder sted i de respektive lande.

Formålet er, at skal skabe et rum for videndeling, erfaringsudveksling og læring i forhold til, hvordan den enkelte konsulent/kompetencemægler gennemfører interview.

Første formøde til interviewrunde finder sted den 7. oktober i Larvik i Norge fra kl. 10.00 til 15:00. Som udgangspunkt er der 2 pladser til hvert land – dog med plads til sund fornuft. Tilmelding til Tor Erik Nyberg tor.erik.nyberg@nav.no og foregår efter først til mølle-princippet.

Efterfølgende vil der komme invitation ud til formøder i Sverige og Danmark.

 

Seminarium om Digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2016-09-07 15:00 – 19:00
Plats: Högskolan i Skövde, Hus G, sal G207

Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg, CLAS, vid Högskolan i Skövde bjuder in till höstens första seminarium. Onsdag 7 september handlar det om digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan behöver inte göras.

Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer gemensamma diskussioner.

Gästföreläsare är Tomas Müllern, professor i företagsekonomi, som talar om ”Att orientera i det digitala arbetslivet” och Margareta Boström, affärsutvecklare med inriktning på konsumentbeteende. Hennes ämne är ”Vilka krav kommer kunderna att ställa på organisationer som en konsekvens av digitaliseringen?”

Kontakt

Utbildningsanordnare får bedriva YH-utbildningar längre tid

På förra veckans regeringssammanträde fattades beslut om propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.

– Beslutet är en signal om att yrkeshögskolan stärks, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. Något som är både bra och angeläget eftersom YH har en sådan central roll när det gäller att möta arbetslivets stora behov av kvalificerad arbetskraft.

Nu kommer MYH utreda hur förslagen i propositionen praktiskt ska genomföras. När riksdagen fattat beslut senare i höst och MYH hunnit förbereda sig kommer information om hur detta ska tillämpas i detalj, och i vilken takt som olika delar kan införas. I och med detta går yrkeshögskolan nu in i en förändringsfas som kommer att ta några år.

Om propositionen

Propositionen grundar sig i en promemoria om yrkeshögskolans fortsatta utveckling som Utbildningsdepartementet tog fram under 2015. Förslagen som lagts fram innebär att det skapas mer långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskoleutbildningarna. I regel ska utbildningarna få ges i tre omgångar istället för dagens två, och utbildningar där man kan se ett mer långvarigt behov på arbetsmarknaden föreslås få anordnas i fem utbildningsomgångar. Tanken är att det ska ge större långsiktighet för såväl utbildningsanordnare som studerande och arbetsgivare, som då bättre kan planera utifrån tillgången till YH-utbildningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Kontakt Danmark

+45 7841 1516
Bente Børre Petersen, projektledare bente.boerre@ru.rm.dk

Kontakt Norge

+47(0)970 27 798
Geir Hammersmark, projektledare geir.hammersmark@gmail.com

Kontakt Sverige

+46(0)70-889 76 04
Bernadett Pakucs, projektkoordinator bernadett.pakucs@westum.se