Sådan kan Midtjylland være en digital vinderregion

Med udgangspunkt i hovedresultaterne fra virksomhedspanelet om digitalisering har KOBRA formuleret fem anbefalinger, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga:

 1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
 2. Flere skal opkvalificeres inden for IT
 3. Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland
 4. Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen
 5. Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Læs mere om virksomhedspanelet runde 4

 

Sikre viden om fremtidens kompetencebehov

Det opsøgende system er afhængig af viden om virksomhedernes nuværende og fremtidige kompetencebehov, hvis virksomhederne skal have den bedste service. I regi af KOBRA udarbejdes der analyser, der skal medvirke til at kvalificere indsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Et solidt vidensgrundlag skal sikre, at de indsatser, der foretages på tværs af de tre systemer, har den størst mulige effekt. Det foreslås derfor, at der i regionalt regi samles et regionalt forankret triple helix-partnerskab, der skal udarbejde analyser om det nuværende og fremtidige behov, når KOBRA projektet udløber til august 2018.

Flere skal opkvalificeres inden for IT

Læsning og regning er essentielle færdigheder for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked. Der er dog også behov for, at vi i fremtiden gør mere for at opkvalificere den midtjyske arbejdsstyrke inden for IT.

KOBRA anbefaler derfor, at der i Region Midtjylland sættes fokus på at opkvalificere flere personer inden for IT. Dette kan ske gennem eksisterende indsatser som kompetenceforsyningmidt 2.0.

Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland

De midtjyske virksomheder er generelt tilbageholdende, når det kommer til at investere i
avanceret teknologi. Hvis Region Midtjylland i fremtiden skal være med helt i front blandt de digitale regioner i Europa, kræver det et styrket samarbejde mellem regionens virksomheder og vidensinstitutioner med kompetencer inden for en række af de vigtigste vækstteknologier.

Ingen regioner i verden har for alvor sat sig på digitaliseringssiden, samt materiale og materialefremstillings- og processeringssiden i en Industri 4.0 kontekst. Eksempler på vækstteknologier der kan satses på, er:

 1. Digitaliseringsteknologier, herunder eksempelvis Digital Twins, Industrial Internet of Things, Machine Learning og internetsikkerhed
 2. Avancerede materialer og materialeteknologier, herunder nye lette/hårde materialer, bio-lim, 3D print/Additive Manufacturing

KOBRA anbefaler derfor, at der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland. Målet er på sigt at etablere et teknologicenter bestående af et antal Industri 4.0 demolabs samt én central hub i regionen, der kobles sammen gennem en smart virtuel platform.

Målet er, at flere SMV’er samarbejder med teknologicentret/hubs om udvikling og anvendelse af teknologierne, bl.a. gennem nye innovationssamarbejder.

Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen

Region Midtjylland har allerede fokus på at tilvejebringe flere personer med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Math). Dette er positivt og vigtigt, hvis der ses på den relative forskydning mellem udbud og efterspørgsel på STEM-kompetencer i Region Midtjylland. Virksomhedspanelets 4.runde viser dog, at virksomhederne oplever rekrutteringsudfordringer inden for IKT-området, og at der er behov for digital dannelse i regionen.

KOBRA anbefaler derfor, at der gennem den midtjyske teknologipagt særligt sættes fokus på at tilvejebringe flere IKT-kompetencer og øge den digitale dannelse i Region Midtjylland på tværs af uddannelseskæden.

Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Det er vigtigt, at de midtjyske virksomheder tager nye teknologier til sig, hvis Region
Midtjylland skal være med blandt de fremmeste regioner i Europa inden for digitalisering. Derfor er det også vigtigt, at de konsulenter, der arbejder i det opsøgende system, klædes på til at kunne rådgive de midtjyske virksomheder inden for digitalisering, og digitale kompetencer.

KOBRA anbefaler derfor, at der iværksættes en indsats, der skal sætte fokus på at klæde de opsøgende konsulenter bedre på inden for digitalisering. Dette kan med fordel gøres i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA).

Virksomhedspanel 4. runde – redegørelse

Virksomhedspanel 4 runde notat

Status på de midtjyske virksomheder (digitalisering)

Digitale udfordringer hos de midtjyske virksomheder

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst og udvikling hos de midtjyske virksomheder. KOBRAs nye virksomhedspanel viser, at det er behov for at opkvalificere medarbejderne inden for IT.

Virksomhedspanelet fjerde runde viser optimisme blandt de midtjyske virksomheder, hvor over halvdelen af virksomhederne forventer en stigning i omsætningen inden for de kommende 12 måneder. Dog skal der stadig være fokus på de midtjyske virksomheders kompetencebehov. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder peger på, at kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for deres vækst og udvikling.

Undersøgelsen viser at 17 procent af de adspurgte virksomheder har oplevet rekrutteringsudfordringer inden for de seneste seks måneder, og som følge heraf ikke
fået ansat de ønskede medarbejdere. 28 procent af de virksomheder der har oplevet rekrutteringsudfordringer i en eller anden grad, har som følge heraf måtte opgive ordrer.

Digital omstilling for virksomhederne

I denne udgave af virksomhedspanelet er temaet digitalisering. Overordnet set vurderer de midtjyske virksomheder, at ledelsen har de rette kompetencer til at bidrage til virksomhedens digitale omstilling. Endvidere svarer over 78 procent af virksomhederne, at de tænker digitale kompetencer ind i forretningsudviklingen i større eller mindre grad.

Det er positivt, at de midtjyske virksomheder vurderer sig parate til den digitale omstilling. Det er dog iøjnefaldende, at 65 procent af virksomhederne vurderer, at der er behov for at opkvalificere medarbejderne inden for IT. Flere arbejdsopgaver vil i fremtiden kræve basale digitale kompetencer, hvilket øger behovet for opkvalificering inden for IT i Region Midtjylland.

Blandt de interviewede virksomhederne fremgår det, at mindre virksomheder er mere tilbageholdende i forhold til at investere i ny teknologi.

”Medarbejdernes IT-kompetencer er ikke så høje, og de vil have behov for et kompetenceløft.”

En virksomhed i undersøgelsen

Med udgangspunkt i hovedresultaterne har KOBRA formuleret fem anbefalinger, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga:

 1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
 2. Flere skal opkvalificeres inden for IT
 3. Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland
 4. Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen
 5. Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Om virksomhedspanelet

KOBRA undersøger gennem virksomhedspanelet hvert halve år de midtjyske virksomheders konjunktursituation, kompetenceforsyning og rekrutteringssituation.

Virksomhedspanelet er nedsat af Region Midtjylland i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og VEU-centrene i Midtjylland. Den viden, som bliver indhentet i forbindelse med virksomhedspanelet anvendes på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Region Midtjylland.

Virksomhedspanel 4. runde – redegørelse

Virksomhedspanel 4 runde notat

Status på de midtjyske virksomheder

Kvalificeret arbejdskraft vigtigt for midtjyske virksomheder

Virksomhederne i Midtjylland forventer en stigning i omsætningen over det kommende år, men rekrutteringsudfordringer er en flaskehalse. Dette viser KOBRAs nye virksomhedspanel.

Så er den tredje runde af KOBRAs virksomhedspanel klar. KOBRA har undersøgt konjunktursituationen, kompetenceforsyningen og rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Temaet for denne runde har været den opsøgende virksomhedsvejledning. Resultaterne af tredje runde kan ses i notatet og redegørelsesrapporten. 

Positive forventninger til omsætningen

Blandt de 588 adspurgte virksomheder forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder en stigning i omsætningen over de kommende 12 måneder, hvoraf knap 19 procent forventer en stigning på over 10 procent.

Kvalificeret arbejdskraft – Stadig den vigtigste faktor for vækst

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder peger på adgangen til kvalificeret arbejdskraft som den vigtigste faktor for vækst og udvikling de kommende 12 måneder.

Flaskehalse på vej?

Virksomhedspanelet tredje runde viser, at størstedelen af virksomhederne har fået ansat de ønskede medarbejdere. Dog viser analysen, at 16,4 procent af de adspurgte virksomheder har oplevet rekrutteringsudfordringer. 23 procent af virksomhederne har måtte opgive ordrer som følge heraf.

Den opsøgende virksomhedsvejledning – fem udfordringer og fem anbefalinger

Med udgangspunkt i resultaterne af virksomhedspanelets tredje runde, har KOBRA identificeret fem udfordringer og fem anbefalinger til det opsøgende system.

 Fem udfordringer:

 1. En tredjedel af virksomhederne bliver ikke kontaktet
 2. Ikke behov for mere kontakt til konsulenter, men konsulenterne skal styrke deres lokalkendskab
 3. Der skal være mere fokus på rekruttering
 4. Behov for øget samarbejde på tværs
 5. Manglende kendskab til konsulenternes arbejde

 Fem anbefalinger:

 1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
 2. Sambesøg skal være normen blandt konsulenterne
 3. Brug af fælles system skal give virksomhederne en bedre service
 4. Nyt system skal sikre en bedre vejledning
 5. Styrke konsulenternes lokalkendskab

Vill du veta mer?

Jeanette Kruse Andersen
+45 24 75 92 16

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

– Det har været interessant at undersøge kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv, og jeg er positiv over stigingen i beskæftigelsen, men vi er nødt til at tage efterspørgslen på arbejdskraft alvorligt. Jeg håber, alle der har en rolle at spille inden for dette vil tage denne analyse til efterretning, udtaler Jeanette Kruse Andersen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, som har ansvar for arbejdet med analysen.

Turismeanalysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Analysen tager udgangspunkt i statistik, men bygger også på fem dialogmøder med 37 midtjyske turismevirksomheder mellem december 2016 og januar 2017.

Dialogmøder har haft fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af ansatte.

Dialogmøderne har fået flere af virksomhederne til at se muligheder i at samarbejde med andre turismevirksomheder, og det har resulteret i etablering af netværk på tværs af virksomhederne.

– At arbejde med dialogmøder har været positivt i forhold til at skabe et netværk til de midtjyske turismevirksomheder. Derudover ved vi jo, at dem der ved mest, om hvad turismevirksomhederne har brug for, er lige netop turismevirksomhederne, siger Jeanette Kruse Andersen.

Branchen vil vokse men har svært ved at finde arbejdskraft

Ud fra de fem dialogmøder ses der i turismeanalysen nærmere på ti turismevirksomheder. Virksomhederne svarer blandt andet, at det er vanskeligt at kompetenceudvikle de unge studerende, som kun er der én sommer. Dette skaber en udfordring for de midtjyske turismevirksomheder, der især efterspørger ansatte med kompetencer inden for sprog, service og sociale medier.

En fremskrivning frem mod år 2035 viser en forventning om, at hotel- og restaurationsbranchen fortsat vil vokse med op i mod 4000 ansatte. Der ligger dog en fælles opgave på tværs af det midtjyske uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystem i at sikre at det midtjyske turisterhvervs har de rette kompetencer.

Turismeanalysen vil derfor anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv.

 

Læs hele rapporten her

Turismeredegørelse – kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen

KOBRA er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet samarbejder om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.