Rapport: Nyt virksomhedspanel på gaden!

KOBRA har endnu engang taget temperaturen på det midtjyske erhvervsliv.

Der er grund til optimisme. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder.

Temaet for denne runde er virksomhedernes sparringspartnere. Det fremgår blandt andet af analysen at det især er revisoren der anvendes som sparringspartner i de midtjyske virksomheder.

Virksomhedspanel 5. runde – redegørelse v. 31.08.2018

Notat 31.08.2018

Rapport: Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering som kompetensmäklarna genomfört bland företag.

Inledningsvis beskrivs de aktuella branscherna statistiskt utifrån bland annat sysselsättning, geografiska skillnader och en beskrivning av de som arbetar inom branscherna. Därefter presenteras vad kompetensmäklarnas kartläggning har visat och vad andra källor har att säga om kompetensbehoven inom besöksnäring och industriteknik. Analysen ska fungera som ett underlag för kompetensmäklarnas fortsatta arbete och identifiera behov av kommande kompetensinsatser.

Många olika metoder och grader av struktur har använts av kompetensmäklarna hos projektets olika partners. Sammanställningen är indelad i fem delar;

  1. Antal företagsbesök, branscher och urval
  2. Arbetssätt, resultat och lärdomar
  3. Inhämtning och användning av kunskap
  4. Tips på aktörer, arenor & andra informationskällor
  5. Företagens kompetensbehov utifrån SeQF referensram för kvalifikationer

Rapporten innehåller också resonemang kring strategier, utmaningar och framtidsperspektiv inom kompetensförsörjningsområdet.

KOBRA har gett kommunerna möjligheten att testa funktionen kompetensmäklare och att få en modell för hur samverkan kring kompetensförsörjning mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare kan utvecklas. Projekt KOBRA har bland annat bidragit till att sätta kompetensfrågan i centrum hos kommunerna, förstärka kompetensförsörjningsfrågan i befintliga strukturer samt ökat samverkansytorna mellan t.ex. utbildningsaktörer och företagsnätverk/branschföreträdare.

Rapporten riktar sig i första hand till kompetensmäklarna och andra aktörer inom kompetensförsörjningsområdet och den är tänkt att fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet efter KOBRA.

Läs mer och ladda ner den fullständiga rapporten via länken nedan.

Analysgruppens rapport KOBRA Sverige

Rapport: udekket kompetansebehov blant Larviksbedriftene

I arbeidsmarkedet stilles det stadig større krav til kompetanse hos arbeidssøkere og sysselsatte. I mange tilfeller er det en såkalt mismatch mellom den kompetansen arbeidssøkere tilbyr og det arbeidsgiver krever. Det offentlige må ha god kjennskap til disse utfordringene for å kunne tilby veiledning og kompetansehevende tiltak. Det er viktig både for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet. Eksempelvis kan udekket kompetansebehov i en virksomhet hindre vekst både for virksomhet og samfunn.

Udekket kompetansebehov

I forbindelse med deltakelsen i KOBRA har NAV Larvik undersøkt kompetansebehovet blant lokale virksomheter. Konklusjonen er at enkelte av Larviksbedriftene har et betydelig udekket kompetansebehov. Totalt sett kunne mellom 130 og 190 flere personer vært sysselsatt kun i Larvik dersom samtlige bedrifter hadde funnet den kompetansen som etterspørres.

Undersøkelsen har fokusert spesielt på besøksnæring, industriteknikk og informasjons- og kommunikasjonsbransjen. Kompetansebehovet varierer til dels stort mellom disse bransjene. Besøksnæringen har få udekkede behov, med unntak av kokker. Mangel på fagutdannede kokker gjør at mange serveringssteder ansetter personer med lavere kompetanse, men det er også grunn til å tro at dette delvis fører til redusert kapasitet.

For de to andre næringene synes det udekkede kompetansebehovet noe mer omfattende. Næringer innenfor industriteknikk – altså videreforedling av råvarer – melder om til dels betydelig nåværende udekket behov. Dette gjelder fagutdannede håndverkere som tømrer, rørlegger, elektriker, prosessoperatører, maskinførere og pølsemakere. I forbindelse med at produksjonsanleggene stadig automatiseres ser mange av virksomhetene et fremtidig behov for elektroingeniører og prosessteknikere.

Informasjon- og kommunikasjon er den næringen som uttrykker det største kompetansebehovet. Samtidig er det en av de raskest voksende næringene i landet. Dette omhandler både et stort trykk på å holde seg oppdatert for nåværende ansatte og å kunne tiltrekke seg nye ansatte med nødvendig utvikler- og programmererkompetanse. En del av de mindre virksomhetene uttrykker at det er vanskelig å tiltrekke seg spesialister, da disse helst vil jobbe i større virksomheter og gjerne mot miljøer i hovedstaden.

Kompetanse er mer enn utdanning

Kompetansebegrepet er imidlertid bredere enn formell kompetanse. Mange av virksomhetene i de tre næringene trekker frem holdninger generelt og relasjonskompetanse spesielt som et økende krav.

For besøksnæringen dreier dette seg om kundeservice, noe som er et tradisjonelt kjennetegn ved bransjen. For de to andre bransjene handler det om å kunne kombinere teknisk kompetanse med relasjons- og salgskompetanse. Sistnevnte virker til å ha fått økt betydning for informasjon- og kommunikasjonsbransjen, hvor det er et økende behov for at personer med inngående teknisk kunnskap kan relatere og selge dette inn som løsninger for potensielle kunder.

Ønsker nettverk og mer samarbeid med det offentlige

I undersøkelsen er bedriftene spurt om hva de mener offentlige etaters rolle skal være knyttet til virksomhetens hovedutfordringer og kompetanseutfordringer. Flere bedrifter synes det er vanskelig å forholde seg til ulike etater og etterlyser et forenklet byråkrati. Dette gjelder spesielt de mindre virksomhetene. En del bedrifter er opptatt av å intensivere samarbeidet mellom videregående opplæring og næringslivet. Dette er et godt eksempel på et forhold hvor den brede samfunnsinteressen for en utdanning må ivaretas, men hvor det kanskje bør være mer rom for virksomhetenes og bransjenes spesifikke interesser. I denne kategorien faller også en del bedrifters ønske om at det offentlige tar mer ansvar for grunnleggende kurs og utdanninger som omfatter flere virksomheter, eksempelvis hygienekurs for næringsmiddelbedrifter.

Endelig uttrykker en del av virksomhetene at de ønsker seg lokale eller regionale nettverk, både som kan bistå med fellestjenester for de mindre virksomhetene, hvor virksomheter kan spille på hverandre og/eller som kan bidra til innovasjon. Noen virksomheter ønsker at det offentlige tar initiativ til eller samordner slike nettverk.

KOBRA Larvik rapport 2018

 

Så ökar besöksnäringen sin digitala närvaro

Den digitala utvecklingen har gått fort och idag är det i princip omöjligt att hänga med om man inte även syns i olika digitala kanaler. Nu har du möjlighet att lära dig mer under ledning av Västsvenska Turistrådet. Varmt välkommen till en spännande kväll i både Alingsås och Uddevalla!

27 februari kl 18.30-21.00
Alingsås – Sparbankssalen, Utbildningens hus, Östra ringgatan 16, Alingsås
Anmäl dig här

Uddevalla – Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A, Uddevalla
Anmäl dig här

Idag är det ännu viktigare att synas och vara bokningsbar digitalt än tidigare. Förr räckte det att ha en hemsida med kontaktuppgifter, idag söker fler än 90 % sina resmål och aktiviteter i stora bokningskanaler. Hur hittar man just ditt företag, förening eller aktivitet? Är du synlig? Är du aktiv?

Till vår hjälp för att guida oss igenom alla dessa kanaler har vi bjudit in Turistrådet Västsverige. Med sitt kunnande om hela rese- och produktcykeln kan de skickligt guida oss. Vilka kanalval anser de att man kan få bäst avkastning genom att synas i?

Hela föredraget kommer att spelas in för att kunna repeteras i efterhand. En uppföljande praktisk workshop planeras under våren, för de som deltagit i detta seminarie.

Program

18.30 Mingel och fika

19.00 Föreläsning: Digital närvaro

20.55 Så här går vi vidare

 

Skärmavbild 2018-01-17 kl. 19.08.49

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

– Det har været interessant at undersøge kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv, og jeg er positiv over stigingen i beskæftigelsen, men vi er nødt til at tage efterspørgslen på arbejdskraft alvorligt. Jeg håber, alle der har en rolle at spille inden for dette vil tage denne analyse til efterretning, udtaler Jeanette Kruse Andersen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, som har ansvar for arbejdet med analysen.

Turismeanalysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Analysen tager udgangspunkt i statistik, men bygger også på fem dialogmøder med 37 midtjyske turismevirksomheder mellem december 2016 og januar 2017.

Dialogmøder har haft fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af ansatte.

Dialogmøderne har fået flere af virksomhederne til at se muligheder i at samarbejde med andre turismevirksomheder, og det har resulteret i etablering af netværk på tværs af virksomhederne.

– At arbejde med dialogmøder har været positivt i forhold til at skabe et netværk til de midtjyske turismevirksomheder. Derudover ved vi jo, at dem der ved mest, om hvad turismevirksomhederne har brug for, er lige netop turismevirksomhederne, siger Jeanette Kruse Andersen.

Branchen vil vokse men har svært ved at finde arbejdskraft

Ud fra de fem dialogmøder ses der i turismeanalysen nærmere på ti turismevirksomheder. Virksomhederne svarer blandt andet, at det er vanskeligt at kompetenceudvikle de unge studerende, som kun er der én sommer. Dette skaber en udfordring for de midtjyske turismevirksomheder, der især efterspørger ansatte med kompetencer inden for sprog, service og sociale medier.

En fremskrivning frem mod år 2035 viser en forventning om, at hotel- og restaurationsbranchen fortsat vil vokse med op i mod 4000 ansatte. Der ligger dog en fælles opgave på tværs af det midtjyske uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystem i at sikre at det midtjyske turisterhvervs har de rette kompetencer.

Turismeanalysen vil derfor anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv.

 

Læs hele rapporten her

Turismeredegørelse – kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen

KOBRA er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet samarbejder om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.

Besöksnäringen som motor i Borås

Vilka arrangemang behöver Boråsregionen för att ”höja sig över mängden”? Hur löser vi kompetensförsörjningen inom den växande besöksnäringen? Det var några frågor som ett 70-tal besökare ställde sig vid en workshop på Textile Fashion Center den 26 januari.

Temat under förmiddagen var ”Boråsregionens framtida attraktionskraft – med besöksnäringen som motor”. En av de mest uppskattade programpunkterna var när Karl-Erik Claesson berättade om hur Ulricehamn profilerat sig som en vinterstad genom världscuptävlingarna i längdskidor, med 60 000 besökare på två dagar.

Vuxenutbildningens chef Tina Lundell fick också en chans att berätta om KOBRA. Besöksnäring är ett av de prioriterade branschområdena inom KOBRA, tillsammans med industriteknik.

Arrangörer var Boråsregionen genom Vuxenutbildningen Borås och destinationsbolag BoråsBorås.

Läs en artikel om dagen i 7H Affärer.

Branschdag om besöksnäring

Den 11 mars bjöd Kungsbacka kommun in de andra KOBRA-partnerna till en branschdag om besöksnäring. Besöksnäring är ett av två branschområden vars kompetensbehov som ska inventeras inom KOBRA.

Katrien Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt och Maria Ek från Visita gav en bild av nuläget hos svensk besöksnäring. Under eftermiddagen berättade Kungsbackas utvecklare inom turism Anna Frykman om hur kommunen arbetar med besöksnäringen och Ann-Mari Bartholdsson från Region Halland berättade hur de förändrat sitt arbete på ett regionalt plan. Christian Hanesson avslutade med en inspirerande föreläsning om värdskap.

KOBRA är ett Interreg-projekt med partners i Danmark, Norge och Sverige.