Om KOBRA

KOBRA är ett Interreg-projekt med 24 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år. Totalbudget är cirka 6 700 000 euro. Västra Götalandsregionen och Region Halland stödjer projektet finansiellt eftersom det kan ha strategisk betydelse för regionernas framtida kompetensförsörjning.

Varför behövs KOBRA?
Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen­utbildningens avgörande roll i framtiden.

Bakgrund
Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning för både Sverige, Norge och Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.

KOBRA bygger på erfarenheter och resultat från Interreg-projektet SkanKomp och förstudien ”Viden til vaekst”, där man såg behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landsgränserna. Arbetet sker inom områden som Västra Götalandsregionen och Region Halland prioriterar i sina tillväxtprogram.

Vad gör vi?

KOBRA arbetar utifrån tre huvudaktiviteter.

Kompetensmäklare
Kompetensmäklare ska identifiera och förmedla kunskap om kompetens- och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningssamordnare. Totalt ska 450 företag inventeras inom projektet.

Analys
Underlaget från behovsinventeringen sammanställs och tolkas mot andra satsningar på lokal, regional och transnationell nivå. Detta kan ske genom analyser, rapporter och strategier.

Behovsbaserad utbildning
KOBRA ska testa och utveckla olika utbildningskoncept för att öka tillgängligheten, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i behovsbaserad utbildning. Varje svensk partner ska planera och leverera minst en insats baserat på behov hos företagen och tillgängliggöra den till andra partners, regionalt och mellan länderna.

Vad får det för effekter?
En av de viktigaste effekterna av projektet är att vi är med och etablerar ett gemensamt arbetssätt.

  • Detta skapar kostnadseffektiva utbildningar av högre kvalitet som är ­baserade utifrån ett verkligt kompetensbehov.
  • Detta ger näringslivet tillgång till den kompetens de efterfrågar, vilket på sikt skapar tillväxt och fler arbetstillfällen i regionen.
  • Detta förstärker regionens möjlighet att prioritera resurser inom området.