Sådan kan Midtjylland være en digital vinderregion

Med udgangspunkt i hovedresultaterne fra virksomhedspanelet om digitalisering har KOBRA formuleret fem anbefalinger, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga:

  1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
  2. Flere skal opkvalificeres inden for IT
  3. Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland
  4. Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen
  5. Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Læs mere om virksomhedspanelet runde 4

 

Sikre viden om fremtidens kompetencebehov

Det opsøgende system er afhængig af viden om virksomhedernes nuværende og fremtidige kompetencebehov, hvis virksomhederne skal have den bedste service. I regi af KOBRA udarbejdes der analyser, der skal medvirke til at kvalificere indsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Et solidt vidensgrundlag skal sikre, at de indsatser, der foretages på tværs af de tre systemer, har den størst mulige effekt. Det foreslås derfor, at der i regionalt regi samles et regionalt forankret triple helix-partnerskab, der skal udarbejde analyser om det nuværende og fremtidige behov, når KOBRA projektet udløber til august 2018.

Flere skal opkvalificeres inden for IT

Læsning og regning er essentielle færdigheder for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked. Der er dog også behov for, at vi i fremtiden gør mere for at opkvalificere den midtjyske arbejdsstyrke inden for IT.

KOBRA anbefaler derfor, at der i Region Midtjylland sættes fokus på at opkvalificere flere personer inden for IT. Dette kan ske gennem eksisterende indsatser som kompetenceforsyningmidt 2.0.

Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland

De midtjyske virksomheder er generelt tilbageholdende, når det kommer til at investere i
avanceret teknologi. Hvis Region Midtjylland i fremtiden skal være med helt i front blandt de digitale regioner i Europa, kræver det et styrket samarbejde mellem regionens virksomheder og vidensinstitutioner med kompetencer inden for en række af de vigtigste vækstteknologier.

Ingen regioner i verden har for alvor sat sig på digitaliseringssiden, samt materiale og materialefremstillings- og processeringssiden i en Industri 4.0 kontekst. Eksempler på vækstteknologier der kan satses på, er:

  1. Digitaliseringsteknologier, herunder eksempelvis Digital Twins, Industrial Internet of Things, Machine Learning og internetsikkerhed
  2. Avancerede materialer og materialeteknologier, herunder nye lette/hårde materialer, bio-lim, 3D print/Additive Manufacturing

KOBRA anbefaler derfor, at der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland. Målet er på sigt at etablere et teknologicenter bestående af et antal Industri 4.0 demolabs samt én central hub i regionen, der kobles sammen gennem en smart virtuel platform.

Målet er, at flere SMV’er samarbejder med teknologicentret/hubs om udvikling og anvendelse af teknologierne, bl.a. gennem nye innovationssamarbejder.

Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen

Region Midtjylland har allerede fokus på at tilvejebringe flere personer med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Math). Dette er positivt og vigtigt, hvis der ses på den relative forskydning mellem udbud og efterspørgsel på STEM-kompetencer i Region Midtjylland. Virksomhedspanelets 4.runde viser dog, at virksomhederne oplever rekrutteringsudfordringer inden for IKT-området, og at der er behov for digital dannelse i regionen.

KOBRA anbefaler derfor, at der gennem den midtjyske teknologipagt særligt sættes fokus på at tilvejebringe flere IKT-kompetencer og øge den digitale dannelse i Region Midtjylland på tværs af uddannelseskæden.

Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Det er vigtigt, at de midtjyske virksomheder tager nye teknologier til sig, hvis Region
Midtjylland skal være med blandt de fremmeste regioner i Europa inden for digitalisering. Derfor er det også vigtigt, at de konsulenter, der arbejder i det opsøgende system, klædes på til at kunne rådgive de midtjyske virksomheder inden for digitalisering, og digitale kompetencer.

KOBRA anbefaler derfor, at der iværksættes en indsats, der skal sætte fokus på at klæde de opsøgende konsulenter bedre på inden for digitalisering. Dette kan med fordel gøres i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA).

Virksomhedspanel 4. runde – redegørelse

Virksomhedspanel 4 runde notat

Status på de midtjyske virksomheder (digitalisering)